Δαμασκηνιά - Βιντελούστι. Ένα χωριό στο χώρο και στο χρόνο [Damaskinia – Videlousti. A village in space and time]


Publication Type:
books

Publication Year:
2011

Publication Bibliography:

Δαμασκηνιά - Βιντελούστι. Ένα χωριό στο χώρο και στο χρόνο [Damaskinia – Videlousti. A village in space and time] (with A. Antoniadou and S. Zikas), Thessaloniki: Erodios, 2011.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
Δαμασκηνιά - Βιντελούστι. Ένα χωριό στο χώρο και στο χρόνο [Damaskinia – Videlousti. A village in space and time]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: