‘Εκχρηματισμός και νομισματοποίηση περιοχικών βαθμίδων. Εκχρηματισμός υπό δυτική κυριαρχία. Η Ιονική Τράπεζα’ [Money and currency expansion to regional units. Monetization under western rule. The Ionian Bank]


Publication Type:
book chapters

Publication Year:
2011

Publication Bibliography:

‘Εκχρηματισμός και νομισματοποίηση περιοχικών βαθμίδων. Εκχρηματισμός υπό δυτική κυριαρχία. Η Ιονική Τράπεζα’ [Money and currency expansion to regional units. Monetization under western rule. The Ionian Bank] in Θ. Καλαφάτης, Ευάγγελος Πρόντζας (eds.). Οικονομική Ιστορία του Ελληνικού Κράτους [Economic History of the Greek State], Vol. 1. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2011, 211-249.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
‘Εκχρηματισμός και νομισματοποίηση περιοχικών βαθμίδων. Εκχρηματισμός υπό δυτική κυριαρχία. Η Ιονική Τράπεζα’ [Money and currency expansion to regional units. Monetization under western rule. The Ionian Bank]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: