‘1864. Το τέλος της αποικιοκρατίας στην ελληνική ιστορία;’ [‘1864. The end of colonialism in Greek history?’]


Publication Type:
public lectures

Publication Year:
2014

Publication Bibliography:

‘1864. Το τέλος της αποικιοκρατίας στην ελληνική ιστορία;’ [‘1864. The end of colonialism in Greek history?’], Institute of Historical Research, National Research Foundation, Athens, November 7, 2014.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
‘1864. Το τέλος της αποικιοκρατίας στην ελληνική ιστορία;’ [‘1864. The end of colonialism in Greek history?’]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: