"Στρατιωτικές δαπάνες και Oικονομική Iστορία. Η ελληνική περίπτωση" [Military spending and Economic History. The Greek case]


Publication Type:
public lectures

Publication Year:
2014

Publication Bibliography:

"Στρατιωτικές δαπάνες και Oικονομική Iστορία. Η ελληνική περίπτωση" [Military spending and Economic History. The Greek case], University of Cyprus, Economic History Workshop, 29 November 2014.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
"Στρατιωτικές δαπάνες και Oικονομική Iστορία. Η ελληνική περίπτωση" [Military spending and Economic History. The Greek case]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: