Dianfan shijian yu shisu shijian: Wei Xiyuan de Xiuxiang gujin xiannü zhuan yu wan Qing shike


Publication Type:
book chapters

Publication Year:
2011

Publication Bibliography:

“Dianfan shijian yu shisu shijian: Wei Xiyuan de Xiuxiang gujin xiannü zhuan yu wan Qing shike”

典範時間與世俗時間:魏息園的《繡像古今賢女傳》與晚清時刻 (Exemplary Time and Secular Times: Wei Xiyuan's Illustrated Biographies of Exceptional Women and The Late Qing Moment). In Chaoyue kaimo: chongdu Zhongguo nüxing zhuanji 超越楷模:重讀中國女性傳記 (Beyond Exemplar Tales: Women’s Biography in Chinese History), ed. Hu Ying and Joan Judge. 五南出版社 Wu-nan Book Inc, 2011.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
Dianfan shijian yu shisu shijian: Wei Xiyuan de Xiuxiang gujin xiannü zhuan yu wan Qing shike

Author Name:
Judge, Joan

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:
Dianfan shijian yu shisu shijian: Wei Xiyuan de Xiuxiang gujin xiannü zhuan yu wan Qing shike

Chapter Title:

Title of Journal:
Chaoyue kaimo: chongdu Zhongguo nüxing zhuanji ????:???????? (Beyond Exemplar Tales: Women’s Biography in Chinese History)

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):
Hu Ying

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:
????? Wu-nan Book Inc

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: