Maoyichang zhaodengde rizi: Wosi kaowo yishangshou yangda wode zinude Ye Dajie (My days in the wool garment factories - Big Sister Ye: 'I raise up my children with my own hands')


Publication Type:
book chapters

Publication Year:
2008

Publication Bibliography:

Wong, Yuk-Lin Renita. 2008. “Maoyichang zhaodengde rizi: Wosi kaowo yishangshou yangda wode zinude Ye Dajie (My days in the wool garment factories – Big Sister Ye: ‘I raise up my children with my own hands’),” in Qianjin wanxiang: Xianggang chengyi gongren koushu lishi (Thousands of needles and threads: The oral history of Hong Kong garment workers). Ed. by Po-king Choi. Hong Kong: Jinyibu Press.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
Maoyichang zhaodengde rizi: Wosi kaowo yishangshou yangda wode zinude Ye Dajie (My days in the wool garment factories - Big Sister Ye: 'I raise up my children with my own hands')

Author Name:
Wong, Yuk-Lin Renita.

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:
Maoyichang zhaodengde rizi: Wosi kaowo yishangshou yangda wode zinude Ye Dajie (My days in the wool garment factories – Big Sister Ye: ‘I raise up my children with my own hands’)

Title of Journal:

Title of Book:
Qianjin wanxiang: Xianggang chengyi gongren koushu lishi (Thousands of needles and threads: The oral history of Hong Kong garment workers)

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):
Po-king Choi

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:
Jinyibu Press

City:
Hong Kong

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: