Three Recent Chinese Books on Sino-Japanese Relations: Wang Xiaoqiao, Jindai Zhong-Ri guanxi shi yanjiu (Studies in the history of modern Sino-Japanese relations); Huang Tsu-chin, Jiye Zuozao dui jindai Zhongguo de renshi yu pingjia (1906-1932) (Yoshino Sakuzō’s perceptions and evaluation of modern China); and Zhong Shaohua, Renlei zhishi de xin gongju: Zhong-Ri jindai baikequanshu yanjiu (New tools for human knowledge: Studies of modern Chinese and Japanese encyclopedias)


Publication Type:
book reviews

Publication Year:
1997

Publication Bibliography:

“Three Recent Chinese Books on Sino-Japanese Relations: Wang Xiaoqiao, Jindai Zhong-Ri guanxi shi yanjiu (Studies in the history of modern Sino-Japanese relations); Huang Tsu-chin, Jiye Zuozao dui jindai Zhongguo de renshi yu pingjia (1906-1932) (Yoshino Sakuzō’s perceptions and evaluation of modern China); and Zhong Shaohua, Renlei zhishi de xin gongju: Zhong-Ri jindai baikequanshu yanjiu (New tools for human knowledge: Studies of modern Chinese and Japanese encyclopedias),” in Sino-Japanese Studies 10.1 (October 1997), 56-59.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
Three Recent Chinese Books on Sino-Japanese Relations: Wang Xiaoqiao, Jindai Zhong-Ri guanxi shi yanjiu (Studies in the history of modern Sino-Japanese relations); Huang Tsu-chin, Jiye Zuozao dui jindai Zhongguo de renshi yu pingjia (1906-1932) (Yoshino Sakuzō’s perceptions and evaluation of modern China); and Zhong Shaohua, Renlei zhishi de xin gongju: Zhong-Ri jindai baikequanshu yanjiu (New tools for human knowledge: Studies of modern Chinese and Japanese encyclopedias)

Author Name:
Fogel, Joshua A.

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:
Three Recent Chinese Books on Sino-Japanese Relations: Wang Xiaoqiao, Jindai Zhong-Ri guanxi shi yanjiu (Studies in the history of modern Sino-Japanese relations); Huang Tsu-chin, Jiye Zuozao dui jindai Zhongguo de renshi yu pingjia (1906-1932) (Yoshino Sakuz?’s perceptions and evaluation of modern China); and Zhong Shaohua, Renlei zhishi de xin gongju: Zhong-Ri jindai baikequanshu yanjiu (New tools for human knowledge: Studies of modern Chinese and Japanese encyclopedias)

Chapter Title:

Title of Journal:
Sino-Japanese Studies

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:
10.1 (October 1997)

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):
56-59

Publication Type:

Publication Category: