‘Από την Ιστορία του Κόσμου στην Παγκόσμια Ιστορία ή από τον Ηρόδοτο στη Μεγάλη Απόκλιση’ [From the History of the World to Global History or from Herodotus to the Great Divergence]


Publication Type:
journal articles

Publication Year:
2008

Publication Bibliography:

‘Από την Ιστορία του Κόσμου στην Παγκόσμια Ιστορία ή από τον Ηρόδοτο στη Μεγάλη Απόκλιση’ [From the History of the World to Global History or from Herodotus to the Great Divergence], Μνήμων 29 (2008): 243-273.

Publication Reference Link:
https://doi.org/10.12681/mnimon.12

Break down of publication data into fields

Publication Title:
‘Από την Ιστορία του Κόσμου στην Παγκόσμια Ιστορία ή από τον Ηρόδοτο στη Μεγάλη Απόκλιση’ [From the History of the World to Global History or from Herodotus to the Great Divergence]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: