‘Μετανάστευση και Επιχειρηματικά Δίκτυα σε πόλεις-λιμάνια το 19ο αιώνα. Ιστορία, ιστοριογραφία και συγκρίσεις’ [Μigration and Business Networks in port cities in the 19th Century. History, Historiography and Comparisons]


Publication Type:
conference proceedings

Publication Year:
2005

Publication Bibliography:

‘Μετανάστευση και Επιχειρηματικά Δίκτυα σε πόλεις-λιμάνια το 19ο αιώνα. Ιστορία, ιστοριογραφία και συγκρίσεις’ [Μigration and Business Networks in port cities in the 19th Century. History, Historiography and Comparisons], in L. Sapounaki-Drakaki (ed), Ελληνικές Πόλεις στην Ιστορία [Greek Cities in History], Athens: Dionikos and European Association of Urban Historians, 2005, 192-208.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
‘Μετανάστευση και Επιχειρηματικά Δίκτυα σε πόλεις-λιμάνια το 19ο αιώνα. Ιστορία, ιστοριογραφία και συγκρίσεις’ [Μigration and Business Networks in port cities in the 19th Century. History, Historiography and Comparisons]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: